Przedszkole nr 24 wita - nagłówek

Nasze Przedszkole

Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku.

Staramy się oprócz wypełniania swoich obowiązków dawać dzieciom ciepło, radość i poczucie bezpieczeństwa.

Naszym głównym zadaniem jest ROZWIJANIE TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI.

Kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie zdolności i zainteresowań artystycznych.

Chcemy, aby nasze dzieci były otwarte, radosne, by potrafiły przeżywać sukces, ale też radzić sobie z porażkami.

Kształtujemy w sposób wszechstronny ich osobowość oraz wyrównujemy niedobory psychofizyczne w indywidualnej pracy wychowawczej.

Zapewniamy dzieciom miłą, domową i radosną atmosferę.

Budynek i otoczenie

Przedszkole Nr 24 w Chorzowie jest jedną z najstarszych placówek oświatowych w mieście. Budynek przedszkola został zbudowany w 1881r.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Chorzów, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Nad funkcjonowaniem całej placówki czuwa dyrektor - mgr Kornelia Andrzejczak.

Przedszkole zlokalizowane jest na ulicy Lompy 16. Mieści się w wolnostojącym zabytkowym, jednopiętrowym budynku. Sale są wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne.

Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny. Na terenie osiedla nie ma zakładów przemysłowych, budynek przedszkola położony jest wśród mieszkalnych bloków.

Do przedszkola uczęszcza ok. 120 dzieci w wieku 3-6 lat, które są podzielone na 5 oddziałów.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00.

Najważniejsze dokonania

 • uznanie rodziców dla placówki oraz radość i zadowolenie przedszkolaków uczęszczających do naszego przedszkola;
 • działania nowatorskie nauczycieli przejawiające się w realizacji własnych programów autorskich;
 • kontynuacja szeroko pojętej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 13 w Chorzowie – realizacja wspólnego projektu mającego za zadanie popularyzację partnerskiej współpracy, poznanie skuteczności i jakości pedagogicznej przedszkola, oswojenie z nowym miejscem – szkołą oraz przełamanie barier psychicznych i zaspakajanie potrzeb poznawczych dzieci;
 • pomoc małemu dziecku i jego rodzinie z uwzględnieniem działań poradnictwa i profilaktycznych aspektów wychowania przedszkolnego;
 • prowadzenie stałej, systematycznej i udokumentowanej diagnozy dzieci – wypracowanie własnych narzędzi;
 • opracowanie i publikacja na stronie internetowej gazetki „NASZ ŚWIAT”, prezentacja bieżących informacji dotyczących działalności przedszkola;
 • organizacja konkursów o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim;
 • liczne wyróżnienia i nagrody dla dzieci i nauczycieli naszej placówki – aktywny udział w konkursach miejskich, regionalnych i ogólnopolskich, a także europejskich;
 • współorganizacja Wizyt Studyjnych dla gości zagranicznych Węgier, Litwy, Ukrainy, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Niemiec ( prezentacja twórczych działań podejmowanych z dziećmi w zakresie edukacji muzycznej, w tym warsztaty muzyczne dla gości);
 • współorganizacja konferencji naukowych o zasięgu wojewódzkim i międzynarodowym ( XVI Konferencja w ramach CHORZOWSKICH SPOTKAŃ EUROPEJSKICH pt. „PRZEDSZKOLE FUNDAMENTEM PRZYSZŁYCH SUKCESÓW EDUKACYJNYCH STUDENTÓW” oraz I Międzynarodowa Konferencja z Zakresu Edukacji Przedszkolnej pt. „EDUKACJA PRZEDSZKOLNA JAKO WYZWALANIE SYSTEMU WARTOŚCI DZIECKA”;
 • organizacja licznych imrez przedszkolnych otwartych dla środowiska lokalnego, w tym m.in. od 1993 roku „ŚRODOWISKOWEGO BALU PRZEBIERAŃCÓW” dla dzieci uczęszczających do przedszkola i zamieszkujących w okolicy placówki (średnia ilość uczestników: ok. 160 dzieci i tyle samo opiekunów);
 • organizacja Konkursu Piosenki Przedszkolnej „MAŁY EUROPEJCZYK”, Konkursu Tańca Przedszkolnego w ramach Prezentacji Kultury Europejskiej, których placówka jest także współorganizatorem;
 • Realizacja Akademii Zdrowego Przedszkolaka – cyklu akcji prozdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowanych przez nauczycieli, przy współpracy z rodzicami. Służą one upowszechnieniu wśród dzieci zdrowych i bezpiecznych nawyków – uzyskanie Certyfikatów Akademii Zdrowego Przedszkolaka;
 • Realizacja kolejnych Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh” – koncentrującym się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Uzyskanie certyfikatu „Społecznie Zaangażowanej Placówki” - aktywny udział w drugiej edycji ogólnopolskiej kampanii „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA” zorganizowanej przez UNICEF, mającej na celu pomoc dzieciom w Czadzie / wkład w zakup szczepionek ratujących dzieciom życie;
 • Uzyskanie certyfikatu „Akademii Przedszkolaka” - poświadczającego udział placówki w projekcie, którego celem jest szerzenie wśród dzieci bezpiecznych postaw i zachowań na drodze, w domu, przedszkolu i na wakacjach.
 • Realizacja innowacji matematycznej pt.:
  „Odział innowacyjny z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej w zakresie wspomagania dzieci w rozwoju uzdolnień matematycznych”
 • Realizacja innowacji pedagogicznej pt.:
  „Rozwój myślenia i edukacja dziecka młodszego z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego TUPUTAN”

Kadra przedszkola

Przedszkole w br. szkolnym zatrudnia 26 osób:

 • 12 nauczycielek (w tym dyrektor),
 • 14 pracowników obsługi i administracji.

Jesteśmy zespołem dobrze wykształconych, kreatywnych nauczycieli. Łączy nas wspólna pasja, jaką jest praca z dziećmi. Umiejętność bawienia się należy do naszych podstawowych kwalifikacji, to pewien wrodzony dar ludzi, którzy lubią towarzystwo dzieci, są pogodni, cierpliwi i serdeczni.

Pod naszą opieką, w życzliwej atmosferze, w poczuciu bezpieczeństwa i zadowolenia z własnej aktywności, przedszkolaki Naszej Placówki osiągną kolejny etap swojej edukacji.

Decydujące znaczenie dla uzyskania pozytywnych wyników ma stosowanie metod opartych na aktywizacji działalności dziecka. Nauczycielki rozbudzają i ukierunkowują ruchową, umysłową, społeczną i estetyczną aktywność dzieci, uwzględniając w swojej pracy różnorodne metody, takie jak m.in. :

METODA NEUROEDUKACJI MAŁEGO DZIECKA

z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „TUPUTAN”. Metoda wspiera prawidłowy rozwój i edukację dziecka zapewniając wielokierunkową stymulację. Dotyczy wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci od 1 roku do lat 8, usprawniania poszczególnych funkcji poznawczych, intelektualnych, emocjonalnych oraz rozwoju fizycznego dziecka w celu jak najlepszego przygotowania go do podjęcia nauki w szkole.

MATEMATYKA PROF. E. GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ

Ta metoda jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną, w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-6 letnich. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni, uczy się konstruowania gier.

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

Metoda ta jest jedną z pobudzających do aktywności, przeżyć w grupie; zabawy sprzyjają aktywności wszystkich jej członków. Realizacja następuje w oparciu o stosowanie szeroko rozumianych metod zabawowych, przyjemnych w odbiorze, nie pozbawionych głębszej refleksji.

METODA GIMNASTYKI TWÓRCZEJ WEDŁUG R. LABANA

Oparta na różnych formach ruchu, tj.: opowieść ruchowa, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec, improwizacja ruchowa, inscenizacja, mimika, pantomima.

METODA GIMNASTYKI TWÓRCZEJ WEDŁUG C. ORFFA,

opierająca się na trzech czynnikach: muzyce, mowie i ruchu, które przenikają się wzajemnie, dając dzieciom możliwość rozwijania inwencji twórczej i ekspresji.

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIE MUZYKI WG BATII STRAUSS

Poprzez wykorzystanie elementów ruchu, tańca, gestów, śpiewu, gry na prostych instrumentach perkusyjnych, stwarza się dzieciom możliwość zabawy z muzyką przez co staje się ona, sama w sobie, lubiana i chętnie słuchana.

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy Przedszkola nr 24 w Chorzowie została zaprojektowana w oparciu o aktualne informacje o działalności placówki, diagnozę stanu przedszkola i warunków jego funkcjonowania, analizę środowiska lokalnego, potrzeb edukacyjnych dzieci, rodziców, oczekiwań i wyzwań cywilizacyjnych.

Zaprojektowana, przez zespół nauczycieli naszej placówki oraz przedstawicieli Rady Rodziców, koncepcja pracy przedszkola zawiera cele strategiczne oraz cele szczegółowe do realizacji w kolejnych latach.

Dokument ma charakter otwarty, możliwe jest dokonywanie modyfikacji i zmian wynikających z potrzeb, nowych oczekiwań podmiotów edukacyjnych, nowych wyzwań i kierunków w edukacji najmłodszych.

NASZE MOTTO:

„Wszystkie dzieci mają potencjał szczęścia
i twórczego geniuszu
- musimy jednak pomóc im go zrealizować”

Richard Carlson

Wizja

Jesteśmy przedszkolem o profilu twórczej aktywności dzieci. U nas każde dziecko uwierzy w swoje możliwości i zdolności, pozna swoją wartość, odniesie sukces.

Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, poszukiwania twórczych rozwiązań i wykorzystywania wcześniej zdobytej wiedzy w działaniach praktycznych.

Podstawą budowania wizji nie jest świadomość tego, czego nie mamy, lecz to, jak powinna naszym zdaniem wyglądać przyszłość – przyszłość zarówno naszej placówki, jak i naszych wychowanków.

IDEĄ PRZEWODNIĄ PRZEDSZKOLA JEST SKONCENTROWANIE SIĘ NA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Dziecko w naszym przedszkolu, poprzez różnego rodzaju zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i ruchowe, rozwija swoją wrodzoną wrażliwość na świat.

Edukacja artystyczna obejmuje wiele zajęć w ramach których:

 • ukazujemy dzieciom piękno poprzez muzykę i plastykę;
 • rozwijamy u dzieci umiejętność wyrażania siebie, swoich emocji i uczuć poprzez twórczość;
 • rozbudzamy w każdym dziecku tkwiące w nim zdolności;
 • zaspokajamy potrzebę obcowania ze sztuką;
 • proponujemy ciekawe formy zajęć;
 • współpracujemy z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi.

W ramach naszego profilu proponujemy:

 • zajęcia: plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne;
 • wyprawy do muzeów, galerii, teatrów;
 • spotkania z osobami ze środowisk artystycznych;
 • spotkania ze sztuką w formie bloków tematycznych, mających na celu prezentację różnorodnych technik artystycznego wyrazu.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.

Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

Pragniemy, aby w wyniku tych działań nasi wychowankowie mieli wrażliwą duszę, poczucie własnej wartości, umieli czerpać radość i dawać ją innym.

Misja

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata, zgodnie ze słowami Janusza Korczaka:

"Nie zmuszajmy dzieci do aktywności lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy im myśleć lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy lecz przekonujmy.
Pozwólmy dzieciom pytać"

Zadania główne na rok 2016/2017

„Dziecko w kręgu sztuki. Stymulowanie aktywności tanecznej”

Zadanie:

Pobudzanie twórczej aktywności dziecka poprzez rozwijanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności tanecznej.

Cele:

 1. Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu;
 2. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
 3. Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.
 4. Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
 5. Wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i zdrowie.
 6. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
 7. Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
 8. Kształtowanie ekspresji twórczej.
 9. Wyzwalanie radości i optymizmu poprzez wspólne zabawy muzyczno – ruchowe i tańce integracyjne.
 10. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 1. Prawidłowo reagują ruchem na zmianę tempa i dynamiki muzyki
 2. Rozpoznają i prawidłowo nazywają instrumenty muzyczne.
 3. Reagują na przerwę w muzyce.
 4. Tańczą pojedynczo i parami w różnych ustawieniach: w szeregach, rzędach, w kole.
 5. Swobodnie interpretują ruchem piosenki, utwory instrumentalne, zabawy ze śpiewem.
 6. Rozpoznają nastrój w muzyce.
 7. Odtwarzają ruchem nastrój słuchanej muzyki,
 8. Powtarzają układ taneczny do wybranej muzyki.
 9. Potrafią zachować się na scenie podczas występów.

Monitorowanie

Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci.

Możliwość zastosowania poniższych narzędzi:

 • Ankiety dla rodziców,
 • Ankiety dla nauczycieli,
 • Karty obserwacji dzieci i Arkusze zbiorcze do nich,
 • Karty kontroli dokumentacji nauczyciela,
 • Obserwację (hospitację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniającą)
 • Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2016/2017, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku oraz na końcowych zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w 2017 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Przedszkole nr 24 w Chorzowie

ul. Lompy 16
41-500 Chorzów

Tel.: (32) 249-30-71
Email: kontakt@przedszkole24.kei.pl