Przedszkole nr 24 wita - nagłówek

Informujemy, że obecna wersja strony znajduje się pod adresem https://p24chorzow.edupage.org/

„Dziecko w kręgu sztuki
Stymulowanie aktywności teatralnej"

Zadania

Pobudzanie twórczej aktywności dziecka poprzez rozwijanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności teatralnej.

Cele

 • wzbogacenie zasobu słownictwa i wiedzy o teatrze,
 • rozwijanie twórczej ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim, konstruowania poprawnych wypowiedzi pod względem gramatycznym i fleksyjnym,
 • zainteresowanie sztuką teatralną jako źródłem wiedzy, inspiracji i pozytywnych przeżyć,
 • nabywanie doświadczeń i umiejętności wyrażania swoich potrzeb i myśli w sposób werbalny i niewerbalny,
 • poszerzanie horyzontów myślowych i doświadczeń dzieci,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w swoje możliwości,
 • przełamywanie barier strachu i nieśmiałości podczas wystąpień na forum grupy i szerszej widowni,
 • integracja całej społeczności przedszkolnej, przestrzeganie zasad zgodnej współpracy w grupie,
 • promowanie i eksponowanie zdolności aktorskich dzieci w środowisku lokalnym.

Oczekiwane efekty

Osiągnięcia dzieci:

 • wzrost zainteresowania rożnymi dziedzinami sztuki – teatr, muzyka, plastyka;
 • poznanie terminów i słownictwa związanego z teatrem;
 • dostrzeganie różnic między rożnymi formami teatralnymi;
 • odpowiednia modulacja głosu i regulacja oddechu podczas mówienia;
 • aktywny udział wszystkich dzieci, pokonanie bariery strachu i lęku występującego u dzieci nieśmiałych;
 • przestrzeganie norm i zasad właściwego, kulturalnego zachowania podczas przedstawień;
 • poznanie instytucji i placówek kulturalnych znajdujących się w bliskim i dalszym otoczeniu dzieci;
 • uświadomienie wartości i korzyści wynikających z bezpośredniego i pośredniego kontaktu ze sztuką teatralną;
 • kontrolowanie ruchów ciała i opanowanie emocji podczas wystąpień publicznych;
 • promowanie wizerunku, zdolności i umiejętności w środowisku lokalnym poprzez udział w uroczystościach i konkursach;
 • zintegrowanie społeczności przedszkolnej poprzez wspólne spotkania, udział w przedstawieniach teatralnych;
 • wykorzystanie praktycznych umiejętności i wiedzy w życiu codziennym.

Monitorowanie

Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci.

Możliwość zastosowania poniższych narzędzi:

 • Ankiety dla rodziców,
 • Ankiety dla nauczycieli,
 • Karty obserwacji dzieci i Arkusze zbiorcze do nich,
 • Karty kontroli dokumentacji nauczyciela,
 • Obserwację (hospitację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniającą),
 • Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2017/2018, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku oraz na końcowych zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w 2018 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Przedszkole nr 24 w Chorzowie

ul. Lompy 16
41-500 Chorzów

Tel.: (32) 249-30-71
Email: kontakt@przedszkole24.kei.pl

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl